Baggrund

Den politiske baggrund for Silkeborg Kommunes projekt med etablering af solceller

I 2012 afsatte Byrådet 111,5 mio. kr. til energiforbedringer i 2013 – 2015. I den forbindelse blev solceller en del af strategien for en grønnere og ”billigere” el-forsyning.

Silkeborg Kommune oplistede tre gode grunde til at gå i gang med solcelleprojektet:

  • klimamæssige, herunder klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening fra 2008
  • vækstmæssige
  • økonomiske årsager.

Anlægsinvesteringer finansieres med besparelser på driften

Før 2012 var energibudgetterne placeret hos den enkelte skole, børnehave etc. Og dermed en del af deres driftsbudget. Etablering af fælles ejendomsdrift i 2012 betød at alle kommunens energibudgetter på 47 mio. kr. blev samlet centralt hos Ejendomsstaben. Det har muliggjort at lave en samlet lånefinansieret anlægsinvestering i energispareprojekter, hvor de opnåede besparelser i de årlige energiudgifter anvendes til afdrag på lånet. Denne model tilbydes af private aktører og anvendes af flere kommuner under betegnelsen ESCO. Silkeborg Kommune har gennemført projekterne internt, for både at bevare og udbygge kompetencerne i ejendomsstaben.

Fordeling af investeringen

Det blev besluttet at de 111,5 mio. blev fordelt med 90 mio. kr. til energispareprojekter i de kommunale ejendomme og 21,5 mio. kr. til forbedring af vejbelysningen.

Potentialet for at investere i energibesparelser blev skønnet på baggrund af erfaringer med tidligere gennemførte energispare-projekter samt forslag til konkrete projekter beskrevet i ejendommenes energimærker.

Ejendomsstaben vurderede at der kunne foretages investeringer i energirenovering på 60 mio. kr. og 30 mio. kr. til solceller til el-produktion.

Energirenovering og forbedring

Ved at investere i energirenovering samtidig med større planlagte vedligeholdelses- og ombygningsprojekter, opnår kommunen en synergieffekt og en mere helhedsorienteret renovering af bygningsmassen.

Investeringerne har forskellig tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden er investeringen divideret med den årlige besparelse. Udskiftning af glødepærer til LED har typisk en til tilbagebetalingstid på 1-2 år, mens udskiftning af vinduer vil have en væsentlig længere tilbagebetalingstid på op mod 20 år. Projektet rummer en blanding af investeringer med kortere og længere tilbagebetalingstid. Samlet set skal investeringen på 90 mio kr. have en tilbagebetalingstid på 10 år, som er løbetiden på lånet.

Solceller

Som udgangspunktet blev det vurderet at det var muligt at installere op til 15.000 m² solceller på de kommunale ejendomme. Grundlaget for vurderingen var de kommunale ejendommes samlede etageareal på ca. 450.000m².

Den dengang gældende nettomålerordning (før november 2012) var en forudsætning for projektets økonomi. Nettomåler-ordningen medførte at elmåleren løb baglæns, når der blev produceret mere el, end der blev brugt.

Solcellerne ville kunne producere 1.500 MWh el pr. år, svarende til ca. 10% af el-forbruget i Silkeborg Kommunes ejendomme eller 1,5 gange elforbruget i administrationsbygningerne på Søvej 1 & 3.